Digital Presentation and Preservation of Intangible Cultural Heritage
Project No: KA2-02-VET: 2019-1-BG01-KA202-062231

Το Έργο

Ο όρος «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» (ΑΠΚ) εισήχθη τις τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω των οργάνων που ανέπτυξε η UNESCO. Η ΑΠΚ αναφέρεται σε παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που κληρονομήθηκαν από τους προγόνους μας και μεταδίδονται στους απογόνους μας, όπως προφορικές παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετές, εορταστικές εκδηλώσεις, γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη φύση και το σύμπαν ή γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή παραδοσιακών χειροτεχνιών. Η διαδικασία ψηφιοποίησης της άυλης κληρονομιάς θέτει μια σειρά προκλήσεων όσον αφορά την τυποποιημένη τεκμηρίωση αντικειμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με κατάλληλες περιγραφές και ψηφιακές μορφές, διαχείριση συλλογών ψηφιοποιημένων στοιχείων της ΑΠΚ, πρόσβαση και παράδοση σύνθετων αντικειμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σήμερα, υπάρχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως για παράδειγμα η Europeana, μια ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν μεγάλο αριθμό πολιτιστικών υλικών για να τα καταστήσουν διαθέσιμα στους πολίτες και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για διάφορους σκοπούς. Στην πραγματικότητα, το ψηφιοποιημένο υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μαθησιακού και εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως ντοκιμαντέρ, εφαρμογές στον τουρισμό, παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και εργαλεία σχεδίασης. Ωστόσο, είναι, κυρίως, ψηφιακές εικόνες.

Το έργο DigiCult σκοπεύει να ξεπεράσει αυτό το όριο και να παράσχει μια τυποποιημένη κατευθυντήρια γραμμή και διαδικασία για την ψηφιοποίηση, παρουσίαση και προστασία των στοιχείων της ΑΠΚ όπως λαογραφικές εκδηλώσεις, μουσική, παραδόσεις κ.λπ..

Η παροχή μιας ενοποιημένης μεθοδολογίας για την ψηφιοποίηση αντικειμένων ΑΠΚ είναι μια πράξη συντήρησης που βοηθά να διασφαλιστεί ότι αυτά τα άυλα πολιτιστικά υλικά θα διατηρηθούν μακροχρόνια καθώς θα μεταφέρονται σε μια πρόσθετη μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό (άτομα από διαφορετικές γενιές , πολιτισμοί, τοποθεσίες), που είναι η κύρια εκδήλωση της καινοτόμου φύσης του έργου.

Ωφελούμενοι DigiCult

Οι εσωτερικοί ωφελούμενοι είναι::

  • επαγγελματίες από συνεργαζόμενους πολιτιστικούς οργανισμούς που δεν συμμετέχουν στην άμεση υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.
  • μαθητές από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα και που εκπαιδεύονται στον τομέα της παρουσίασης, της διατήρησης και της διάδοσης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς..

Οι εξωτερικοί ωφελούμενοι είναι:

  • προσωπικό οργανισμών του πολιτιστικού τομέα
  • επαγγελματικά δίκτυα, εργοδοτικές ενώσεις και δίκτυα που δεν συμμετέχουν στην κοινοπραξία

Στόχος και αντικείμενο του έργου DigiCult

Οι στόχοι του DigiCult θα επιτευχθούν με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • τον σχεδιασμό ενός τεχνολογικού εκπαιδευτικού μοντέλου και τη δημιουργία εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος DigiCult βάσει των σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και περιεχομένων που βασίζονται στις ΤΠΕ
  • την ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που απευθύνονται στην ψηφιοποίηση ΤΠΕ και τις πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα ψηφιακής παρουσίασης, αποθήκευσης και προώθησης με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα της ΑΠΚ
  • την πιλοτική εφαρμογή του αναπτυγμένου μαθήματος στο εικονικό περιβάλλον μάθησης DigiCult και τη συλλογή σχολίων από τους χρήστες, δεδομένης της μελλοντικής βελτίωσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Αποτελέσματα

IO1 – Πλαίσιο για κοινά πρότυπα και μοντέλα ψηφιοποίησης, παρουσίασης και διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Το πλαίσιο θα καθορίσει τα πρότυπα και τις μεθόδους για την περιγραφή των συνδέσεων, των λεπτομερειών, των ιεραρχιών και των επιπέδων πολυπλοκότητας των άυλων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ανάπτυξη ενός τόσο κοινού τυποποιημένου πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα καινοτόμο στοιχείο βασικής σημασίας που δεν υπάρχει επί του παρόντος.

Τα αποτελέσματα του 1ου πνευματικού προϊόντος μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του πνευματικού προϊόντος, επικοινωνήστε με τον συντονιστή / εταίρους του έργου.

IO2 - Εκπαιδευτικό μάθημα - Ψηφιοποίηση, παρουσίαση και διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Θα αναπτυχθεί ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης βάσει του πλαισίου του 1ου πνευματικού προϊόντος. Το εκπαιδευτικό μάθημα σχετικά με την ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το επίπεδο EQF 5 που επιτρέπει περαιτέρω μάθηση και πρόοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει το μάθημα σύμφωνα με τις αρχές του ECVET που εκφράζονται σε δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για την ψηφιακή μετατόπιση και αλλαγή στον τομέα του πολιτισμού./p>

IO3 – Οδηγός και συστάσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος ψηφιοποίησης, παρουσίασης και διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Πραγματικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, που εντοπίστηκαν κατά την πιλοτική φάση του έργου, σχετικά με το πώς η άυλη πολιτιστική κληρονομιά που θα παρουσιαστεί και θα διατηρηθεί ψηφιακά θα συστηματοποιηθεί. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση μαζί με ορισμένες συστάσεις και θα απευθύνονται και σε άλλους χρήστες οι οποίοι σκοπεύουν να αναπαράγουν την εμπειρία χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο της ψηφιοποίησης, παρουσίασης και διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (DIGICULT).

Συντονιστής

Burgas Free University

Burgas Free University

62 San Stefano, 8001 Burgas, Bulgaria 
Phone: +359 56 900 500
E-mail: jelev@bfu.bg
Contact Person: Yanislav Zhelev

www.bfu.bg 

Burgas Free University /BFU/ is one of the first non-state universities in Bulgaria, established in the biggest industrial and cultural centre in the south-eastern region of Bulgaria. Burgas Free University is a system of centers and departments. The students receive training in the following Faculties: Faculty of Law; Faculty of Business Studies; Faculty of Informatics and Technical Sciences and Faculty of Humanitarian Sciences.

The University provides both staff and students with a stimulating and demanding academic environment and offers high quality training and solid foundation for future career development. It enjoys a reputation for its achievements in implementing modern curricula, as well as being an innovator in the modern academic history of Bulgaria. One of the priorities of BFU is to improve the quality of the training systems through development of innovative contents, methods and procedures taking into account the feedback and demand of the labor market and business organizations.

BFU is a pioneer in introducing new forms of training and this is a main priority for our academic community to be further developed and improved in the future. An emphasis is made on the alternative ways of education connected with new information technologies. Another aspect of our efforts is directed to the vocational training, continuous education and life-long learning

Εταίροι

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Phone: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Contact Person: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

DIMITRA Education & Consulting is one of the largest and most distinguished Vocational Education & Training (VET) Organizations with Training Centers in five (5) cities in Greece. Since 1989, DIMITRA holds extensive experience and unique competencies in producing innovative and participative tools and methodologies for Human Resources development in a constantly changing world of work.

Through our activities such as training, consulting, research, innovation transfer and development of international collaborations we work towards the promotion of social inclusion, educational, cultural, scientific and economic growth. More than 30000 people, of all educational levels, have been trained by DIMITRA. DIMITRA’s permanent staff is approximately 50 employees and the organization also cooperates with more than 500 external trainers. IVET & CVET:

DIMITRA is accredited for offering both Initial and Continuing VET courses and Consulting Services by the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) and the Greek Ministry of Education while it has been distinguished for its excellence many times.

Regional Historical Museum Burgas

Regional Historical Museum Burgas

Slavyanska 69, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +359 56 82 03 44
E-mail: radadeva@yahoo.com
Contact Person: Radovesta Stewart

www.burgasmuseums.bg 

Burgas Regional Historical Museum (RHM) is the biggest one in Southeast Bulgaria. As a cultural and scientific organization it studies, preserves and presents the overall history, culture and natural heritage of Burgas Region. It was established in 1912. Burgas RHM has 4 big exhibitions, Archaeological, Ethnographical, Natural History and the Newest History, in separate buildings, heritage sites in Burgas.

There are exhibited collections and exhibitions of regional and national heritage. It manages methodically all the municipal museums and collections in Burgas Region and sees to the preservation of archaeological and architectural monuments and reservations. Museum specialists organize and manage archaeological researches, conservation and restoration of cultural valuables, investigate intangible cultural heritage, customs, traditional culture, folklore, collect natural specimens, implement education programs, organize tourist routes and visits.

Municipality of Larissa

Municipality of
Larissa

Ionos Dragoumi 1, 412 22 , Larissa, Greece
Phone: +302413500200
E-mail: euprojects@larissa-dimos.gr
Contact Person: Maria Nikolaidou

www.larissa.gov.gr 

Larissa is the largest municipality of the Region of Thessaly, having a population of over 160.000 inhabitants (2011 census). The Municipality's urban agenda is extremely wide and spans from long-term project planning and urban development, to citizens' everyday needs.

The cultural sector is a major focus of the city, managed by the Mayoralty of Culture, including, among others, the administration of four museums. One of them, the Historic and Ethnographical Museum of Larissa, was founded in 1973 and emphasises on collecting, researching, exhibiting and promoting the regional tangible and intangible cultural heritage. HEML has quickly became one of the three largest Ethnographical museums in Greece. It holds a permanent collection of more than 20.000 objects, with a great intangible cultural value, dating from the 19th to the mid- 20th century. Building upon its rich collection and expertise, HEML organizes numerous exhibitions, research projects and educational programs.

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

Viale Europa N.95, 04019, Terracina, Italy
Phone: +390773721606
E-mail: info@eu-track.eu
Contact Person: Michela Tramonti

www.eu-track.eu 

EU-Track is a Multidisciplinary Research and Development Center composed of researchers with different backgrounds, mainly geotechnical engineering, nanotechnology and robotics, education-pedagogy, sociology, science education in STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

The strength of our Scientific Committee stands in the multidisciplinary and interdisciplinary approach combining the academic-scientific and entrepreneurial aspects aimed to the implementation of research activities.

Thanks to our international network including universities, research institutes, business companies, public authorities, training centers both in Europe and in Asia, we strongly promote research and training activities for teachers, young people and professionals focused on innovation and labor market needs.

Associazione Canto Di Eea

Associazione Canto Di
Eea

Via IV Novembre 13B, 04017, San Felice Circeo, Italy
Phone: +393393885338
E-mail: associazionecantodieea@yahoo.it
Contact Person: Caterina Bono

Web Page 

The association was created with the aim of promoting musical culture, formed by musicians in possession of appropriate educational and professional qualifications and promotes various musical initiatives, including concert festivals, in collaboration with Institutional Bodies and Cultural and Environmental Associations at a national level, concert lessons for schools and the organization of concerts involving young students.

Among the reviews we mention the Incontri Musicali, an event held since 2003 in the Lazio region that hosts talented musicians from the national and international scene who perform in sought-after and innovative programs.

From the 2011, the Association was the promoter and organizer of Ecosuoni, the meeting between musical culture, environmental awareness and eco-sustainability. The association since 2016 is organizer of the Pandataria National Music Competition in collaboration with the Dante Alighieri Formia-Ventotene school Lt - Italy

Latvia Culture College at Latvian Academy of Culture

Latvia Culture College at Latvian Academy of
Culture

Bruninieku 57, 1011, Riga, Latvia
Phone: +371 67846237
E-mail: lkk@lkk.gov.lv
Contact Person: Gita Senka

www.kulturaskoledza.lv 

Latvia Culture college (LCC), is one of the most experienced and rich in traditions colleges in Latvia. LCC offers modern cultural education according to the demands of labour market. Currently LCC provides three professional higher education programs accredited by the State: Culture Manager with specialization in stage arts (theatre and event production), fashion and design management, photo and video production, media production and PR, technical production (light and sound design) and music management ; Dance Group Leader with specialization in contemporary dance, modern dance or Latvian folk dance and Library Information Specialist programme.

LCC has coordinated a number of mobility projects and large scale projects under ERASMUS + and other programmes mainly focusing on researching and development of new educational programmes, training materials and methodological recommendations also for vocational training and lifelong learning, development of transational educational and social networks, interactive websites etc.

LCC also have experience with tripartite co-operation and various researches regarding digitalization and technological innovations in creative industries sector.

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

Bonaventuras Iela 10, 1024, Riga, Latvia
Phone: +37167994510
E-mail: projekts@brivdabasmuzejs.lv
Contact Person: Armands Raitums

www.brivdabasmuzejs.lv 

Just a half hour’s drive from Riga’s center, nestled in a pine forest, one of Europe’s oldest and largest outdoor museums can be found alongside the shore of Lake Jugla. It is called the Ethnographic Open-Air Museum of Latvia.

Since its establishment in 1924, the museum has collected 118 historical buildings from all over Latvia. Riga and all of Latvia’s regions, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, and Latgale, are represented here. The buildings have been set up to give visitors a sense of Latvia’s rural landscape.

At the Open-Air Museum you can find farmsteads of Latvian farmers, craftsmen, and fishermen. They all contain permanent exhibitions – household and working tools, interior furnishings – which characterize the time period, the district, and the owner’s vocation. The Ethnographic Open-Air Museum of Latvia also has two sister sites, which are located in their original regions. Vēveri is located in the hilly district of Vecpiebalga, and the fisherman’s homestead Vītolnieki is located on the picturesque coast of Rucava

Χρηματοδότηση

ERASMUS PLUS KA202 - STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Project 2019-1-BG01-KA202-062231
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

Νέα

Επικοινωνία